Rezultati pretrage

No results found.

Back

Pregled pra?enja psorijaze u Hrvatskoj

Pregled pra?enja psorijaze u Hrvatskoj

 

Povijest klini?kog i znanstvenog pra?enja i lije?enja psorijaze u Hrvatskoj duga je preko 80 godina. Najvažnija godina u povijesti pra?enja psorijaze u Hrvatskoj bila je 1926. godina, kada je akademik Franjo Kogoj, tadašnji predstojnik Klinike za kožne i spolne bolesti na Šalati opisao spongiformnu pustulu. I danas se u svjetskoj literaturi u svakom histološkom opisu psorijaze spominje spongiformna pustula Kogoj.

Kroz protekla desetlje?a u Hrvatskoj se psorijaza prou?avala u klini?kom i znanstvenom radu. Objavljeno je više magisterija, doktorata, te znanstvenih i stru?nih ?lanaka na temu psorijaze. Paralelno sa svjetskim trendovima i novim dostignu?ima, u Hrvatskoj se tijekom proteklog vremena uvode nove metode lije?enja psorijaze. Kolege dermatolozi aktivno sudjeluju na svim važnim stru?nim skupovima u zemlji i u inozemstvu gdje redovito prikazuju vlastita iskustva. Zbog osobitosti zemljopisnog položaja naše zemlje, u Hrvatskoj se uz suvremene oblike terapije psorijaze tijekom ljetnog perioda primjenjuje i heliomarinoterapija. Najpoznatije takvo Lje?ilište je Veli Lošinj. U Specijalnoj bolnici Naftalan u Ivani? Gradu psorijaza se ve? godinama u?inkovito lije?i pripravcima nafte.

 

Hrvatsko dermatovenerološko društvo danas broji 180 ?lanova. Službeno glasilo Hrvatskog dermatovenerološkog društva je „Acta Dermatovenerologica Croatica“ (ADC), ?ija je glavna urednica profesorica dr. Jasna Lipozen?i?. U ADC se uvijek iznose nova znanstvena dostignu?a na temu psorijaze.

U organizaciji Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Zagreb i Hrvatskog dermatovenerološkog društva, redovito se održavaju stru?ni skupovi te te?ajevi trajnog medicinskog usavršavanja.

Sljede?i skup bit ?e 4. hrvatsko-talijanski simpozij o psorijazi 13. studenog 2008.godine u Zagrebu. Hrvatsko - talijanski simpoziji su rezultat dugogodišnje dobre suradnje hrvatskih i talijanskih dermatovenerologa.

U okviru Klinike za kožne i spolne bolesti Klini?kog bolni?kog centra u Zagrebu djeluje i Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za fototerapiju, u kojem se suvremenim metodama lije?e brojni oboljeli od psorijaze. U okviru Klinike za dermatovenerologiju Klini?kog bolni?kog centra Rijeka djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za psorijazu.

 

Udruživanje bolesnika oboljelih od psorijaza po?elo je u Hrvatskoj osnivanjem Društva psorijati?ara Hrvatske 1971. godine. ?asopis Psoriasis, glasilo Društva, po?eo je izlaziti 1976. godine i izlazi redovito dva puta godišnje. Glavni urednik je od po?etka izlaženja prim.dr. Daniel Živkovi?, koji svojom zavidnom energijom održava kontinuitet i kvalitetu ovog stru?nog ?asopisa. ?asopis je namijenjen prvenstveno oboljelima od psorijaze, ali i svim kolegama koji se u radu susre?u sa oboljelima od ove bolesti. U Hrvatskoj oko sto tisu?a ljudi boluje od psorijaze, što predstavlja ne samo zdravstveni ve? i socio-ekonomski problem. Kroz ?asopis oboljeli prate nove stru?ne i znanstvene spoznaje o epidemiologiji, genetici, patomehanizmu psorijaze te o suvremenim metodama lije?enja. Sadržaj je podijeljen u tri dijela: uvodnik i medicinski ?lanci sa sažecima na engleskom jeziku, zanimljivosti i društvene vijesti. Naklada ?asopisa je 2000 primjeraka, a bolesnici ga dobivaju besplatno.