نتيجه‌ى جستجو

.بدون نتيجه

بازگشت

2011-01-05
کنگره بین المللی درماتولوژی

Created in 2010, 20 members.

Welcome to the Iran PSO!

This website is created to:

  • Promote the understanding psoriasis for both the patients and physicians.
  • Conduct studies and research on psoriasis.
  • Organize regular meetings on the subject.

همكاران محترم متخصص پوست با احترام به استحضار مي رساند كنگره ساليانه
انجمن با موضوع تازه هاي پوست و زيبايي در مركز همايشهاي رازي در تاريخ 1
/4/1390 لغايت 3/4/1390 برگزار خواهد شد . مهلت ارسال خلاصه مقالات 30
ديماه مي باشد .

News

کنگره بین المللی درماتولوژی
2011 - 01 - 05

Created in 2010, 20 members.

Welcome to the Iran PSO!

This website is created to:

  • Promote the understanding psoriasis for both the patients and physicians.
  • Conduct studies and research on psoriasis.
  • Organize regular meetings on the subject.